Historiska byggnader

Orangeriet

är ett ovanligt välbevarat 1700-talsorangeri i trä. Det är inte bara unikt på grund av att det är timrat utan också för att det är det hittills enda kända exemplet på ett orangeri med en indelning i tre rum som var vanlig under 1700-talets senare hälft. I denna typ av byggnad skulle mittrummet med fönsterpartiet kunna vara ett drivhus och sidodelarna med de mindre fönstren orangerier. Intressant är också att stora delar av rökkanalen finns bevarad. 

Orangeriet är värdefullt enligt följande kriterier ur kulturhistorisk syn- vinkel: Dokumentvärde: byggnadshistoriskt samt teknik- och industrihisto- riskt värde (rökkanalen). Upplevelsevärde: arkitektoniskt och miljöskapande värde samt patina. Förstärkande, övergripande motiv: autenticitet/äkthet, kvalitet, pedagogiskt värde/tydlighet, sällsynthet. Orangeriet tillmäts sär- skilt kulturhistoriskt värde (Grupp I).

 

Vinkasten

är tillsammans med vinkasten vid Danbyholm de enda i Sörmland som båda har gamla vinstockar och delar av rökkanalssystem kvar. Gemensamt för dem är också att glastaken är utbytta mot modernare glastak. Bergas vinkast är unik med sitt tillbyggda pannrum mot norr.

Vinkasten är värdefullt enligt följande kriterier ur kulturhistorisk syn- vinkel: Dokumentvärde: byggnadshistoriskt samt teknik- och industrihis- toriskt värde (rökkanalen). Upplevelsevärde: arkitektoniskt och miljöska- pande värde samt kontinuitetsvärde. Förstärkande, övergripande motiv: pedagogiskt värde/tydlighet och representativitet. Vinkasten tillmäts sär- skilt kulturhistoriskt värde (Grupp I).

 

Snickartorp

var en statarlänga på som löd under Ekeby, Berga säteri, Åkers sn (D).  Berga säteri bestod av 1 mantal Ekeby och 3/4 mantal Hessleby. Säteriet var den största jordbruket i Åkers socken. Berga säteri donerades år 1649 av Drottning Kristina till biskopen i Strängnäs, Johannes Mattiae. Till säteriet har även hört en mjölkvarn,såg, pappersbruk samt ett tegelbruk. Några andra ägare har varit landshövding Per Franck, major Johan Werner Tranefeldt, grosshandlare J. D. Wahrendorff och släkten Stockenström. Från 1880 är det statarna som utgör den dominerande styrkan av arbetare. Innan dess  var det pigor, drängar och dagsverkare. Dagsverkarna var dagsverksskyldiga torpare som tillhördesäteriet. Redan under slutet av 1700-talet avlönades dock vissa arbetare på stat. Dess andel kom sedan att öka under 1800-talet för att från 1880 helt dominera. På snickartorp har det under 1800-talet funnit statartorparet, dvs torpare som avlönades med naturaprodukter från säteriet. Torpet var ej tillräckligt stort för att leva av.

Under slutet av 1800-talet och framöver var de boende på Snickartorp egentliga statardrängar, dvs statare som var natura avlönade utan egen möjlighet tillegen jord att odla Carlssons på Snickartorp Ivar Lo-Johansson har skrivit en bok: "Statarlängan från Berga". Boken handlar om Snickartorp och familjen Carlsson. År 1966 flyttades just denna statarbostad till Skansen där den idag fungerar som museum. I boken beskrivs Snickartorp i detalj.Familjen Carlsson bestod av Erik Wilhelm Carlsson (f. 1850), hans hustru Kristina Charlotta Ersdotter(f.1845) samt barnen: Erika Charlotta (f. 1874), Carl Erik (1876) och en son (1883-1884). De flyttar in i Snickartorp 1874 och stannar till 1924 då Carlsson avlider.

Följande fotografi från Snickartorp visar Wilhelm Carlsson med släkt och är taget omkring 1920.

Copyright © Hans Högman

 

Kraftstationen

Är inrymd i den gamla kvarnen vid Berga. (mjölnaren vid Berga blev på 1450 talet inspärrad på Gripsholm för att han inte inlevererat ålar till Klostret i Mariefred).

År 1935 byggdes kraftstationen i samband med att kvarnverksamheten avvecklades, fallhöjden är 7 m.1987 byttes den då 50 år gamla trätuben och 1997renoverades turbin och byttes den elektriska styrutrustningen.

Generatorn är på 135 KVA och produktionen varierar med nederbörden, 300.000-500.000 kwh/år, vilket motsvarar gårdens förbrukning. Gårdens elnät försörjer 20 hushåll samt ekonomibyggnader. 

Läs mer

 • Bergas statarlängan på Skansen

  Statarlängan inrymmer bostäder för två statarfamiljer och visar hur de bodde omkring 1920. Byggnaden, kallad Snickartorp, kommer från Berga gård i Sörmland och byggdes troligen i början av 1800-talet.

  Läs mer
 • Strengnästidning från år 1968 om flytten av statarlängan

  Statarbostaden från Berga har upphörts mellan Hällesradsstapeln och skogsholms herrgård. Skanssen trädgårdsmästare har besökt Åker så att stugan får rätt miljö. Bl a har en del aklejor flyttats med till skansen.

  Läs mer
 • 1
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.